PRZEPISY DLA PODRÓŻNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ "Oleszkiewicz" Sp. z o.o.

I. PODRÓŻNY MA PRAWO
1. Pierwszeństwo zajęcia miejsca w autobusie, gdy posiada ważny bilet lub inny dokument uprawniający do przejazdu.
2. Przewozić ze sobą bezpłatnie:
- dzieci w wieku do 4 lat, nie zajmujących osobnego miejsca w autobusie komunikacji
- bagaż podręczny trzymany przez podróżnego na kolanach lub dla rozmieszczenia, którego podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje;
- wózek inwalidzki, jeżeli podróżny jest inwalidą poruszającym się przy pomocy wózka inwalidzkiego;
3. Przewozić psy, jeżeli trzymane są na smyczy i mają nałożony kaganiec oraz posiadają ważne świadectwo szczepienia. Niedopuszczalne jest trzymanie psa na miejscu siedzącym. Opłata za przewóz psa bez względu na jego wielkość wynosi jak za jedną sztukę bagażu według tabeli opłat.
4. Uzyskać zwrot należności za niewykorzystany bilet zgodnie z ustalonymi w tym zakresie przepisami.
5. Żądać od obsługi autobusu wszelkich informacji dotyczących przewozu (od kierowcy tylko w czasie postoju).
6. Uzyskać od obsługi autobusu pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku w czasie podróży.

II. PODRÓŻNY JEST ZOBOWIĄZANY
1. Przed rozpoczęciem podróży nabyć ważny bilet i okazać go obsłudze przy wejściu do autobusu.
2. Przy płaceniu za przejazd w autobusie żądać wydania biletu.
3. Każdorazowo w momencie wsiadania do autobusy okazywać, bez wezwania kierowcy, bilet miesięczny wraz z dokumentami tożsamość, którego numer odnotowano na bilecie.
4. Zgłosić obsłudze autobusu zamiar przedłużenia swojej podróży poza przystanek, do którego ma ważny bilet.
5. Zachować bilet przez cały czas jazdy i okazywać na żądanie osób upoważnionych do kontroli lub obsługi autobusu.
6. Wsiadać i wysiadać drzwiami do tego wyznaczonymi, tylko w czasie postoju autobusu oraz w sposób nieuciążliwy dla innych podróżnych.
7. Wyrównać straty (zanieczyszczenia, uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia autobusu) spowodowane przez siebie lub osoby pozostające pod opieką w czasie podróży.
8. Stosować się do przepisów i komunikatów podawanych do wiadomości na terenie dworców, przystanków oraz w autobusie.

III. PODRÓŻNEMU NIE WOLNO
1. Zajmować w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innego podróżnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy podróżny posiada bilet z wypisanym numerem miejsca.
2. Otwierać drzwi autobusu podczas jazdy oraz zajmować miejsca w pobliżu kierowcy, w sposób powodujący ograniczenie pola widzenia lub utrudniający prowadzenie pojazdu.
3. Zachowywać się w sposób utrudniający pracę obsłudze autobusu, organom kontroli oraz uciążliwy dla współpodróżnych.
4. Wymuszać przyjęcie do przewozu autobusem przepełnionym.
5. Zanieczyszczać pojazdu, otwierać samowolnie okna, palić tytoniu i spożywać alkoholu.
6. Wyrzucać z autobusu żadnych przedmiotów.
7. Przewozić przedmiotów:
a) które mogą wyrządzić szkodę podróżnym lub zanieczyścić pojazd,
b) cuchnących, zapalnych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących i innych niebezpiecznych,
c) nabitej broni, żywych zwierząt (z wyjątkiem ptaków i ssaków), mebli i telewizorów bez oryginalnych fabrycznych opakowań.
8. Przedsiębiorstwo nie dopuszcza do przewozu i ma prawo usunąć z autobusu osoby:
a) nie przestrzegające obowiązujących przepisów,
b) nietrzeźwe, spożywające alkohol w autobusie, odmawiające zapłacenia za przejazd, zachowujące się nieodpowiednio,
c) które ze względu na chorobę albo z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla innych podróżnych, poprzez wezwanie pasażera do opuszczenia autobusu dobrowolnie lub przy pomocy funkcjonariusza Policji na miejscu zajścia, lub zatrzymać autobus na najbliższym komisariacie Policji.

IV. REKLAMACJE
1. Podstawą do obliczenia zwracanej należności jest bilet niewykorzystany i zwrócony przewoźnikowi po uzyskaniu poświadczenia niewykorzystania tego biletu na przejazd.
2. Poświadczenia o niewykorzystaniu biletu dokonuje dyżurny ruchu w punkcie odprawy przed terminem odjazdu autobusu.
3. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet na przejazd zgodnie z przepisami dokonuje:
- kasa biletowa przed terminem odjazdu,
- dyrekcja Przedsiębiorstwa PKS prowadzącego dany kurs autobusowy, na podstawie wniesionej pisemnej reklamacji.

VI. INNE POSTANOWIENIA
1. Bilet miesięczny bez zaświadczenia oraz wpisanego jego numeru jest nieważny.
2. Bilety noszące ślady podrabiania lub fałszowania są zatrzymywane, a sprawa kierowana jest do organów Policji.
3. Za uszkodzenie lub zanieczyszczenie autobusu pobiera się opłaty umowne na podstawie kosztów obowiązujących w chwili powstania szkody.
4. Osoby, które nie posiadają wykupionego biletu na określony kurs autobusowy, którym zamierzają odbyć podróż, mogą zająć miejsce w autobusie za zgodą kierowcy - konduktora.
5. Nieznajomość przepisów nie zwalnia podróżnego od odpowiedzialności karnej za ich przestrzeganie.
6. Przy zakupie biletu ulgowego lub pobrania biletu bezpłatnego tzw. zerowego pasażer zobowiązany jest do okazania dokumentu upoważniającego do korzystania z usług.
7. Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów. Kierowca ma prawo i obowiązek do kontroli dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych i bezpłatnych.

VI. SKARGI I WNIOSKI
Korespondencję należy kierować na adres: "Oleszkiewicz" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 9, 11-600 Węgorzewo

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów. Dz.U.Nr 175 poz. 1440 z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe Dz. U. Nr 119 poz. 575 z 1995 r. z późniejszymi zmianami.


Galeria dokumentów